PDF PDF Print

Het evangelisch dubbelgebodIn de Bijbel wordt op uiteenlopende wijzen de intieme betrokkenheid van God bij mensen gethematiseerd. God heeft er niet alleen te maken met verheven theologische gedachten of diepe spirituele inzichten. Integendeel, Hij is juist in het bijzonder betrokken bij degenen die lijden aan pijn, armoede of onderdrukking, en bij degenen die verlangen naar bevrijding en beter leven. De band tussen God en het lot van mensen wordt samengevat in het evangelische dubbelgebod. Dit dubbelgebod vormt de belangrijkste bron voor het katholiek sociaal denken. Het is de leidraad, de voornaamste richtingwijzer voor een goede omgang met elkaar. In het evangelie volgens Matteüs wordt het dubbelgebod als volgt verwoord:

‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf ’ (Matteüs 22,37-39).

  

Volgens het dubbelgebod is de liefde voor God onlosmakelijk verbonden met de liefde voor de naaste. De eerste brief van Johannes spitst dit scherp toe:

‘… als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben, die hij nooit heeft gezien. ’ (1 Johannes 4,20).

  

Elders in het Matteüsevangelie benadrukt Jezus:

‘Dus als je je offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter, en ga je eerst verzoenen met je broeder, en kom dan terug om je offergave te brengen.’ (Matteüs 5,23-24).

 

Het is niet zo dat de relatie met andere mensen voorrang krijgt op de relatie met God, maar dat in de relatie met andere mensen de relatie met God zichtbaar wordt. God schiep mensen uit liefde, om goed met elkaar te leven. Wie zich inzet voor dit goede leven, deelt daarmee in de liefde van God. Jezus belichaamde dat. Hij was zozeer verbonden met God, dat hij voor mensen plaatsen van heil en bevrijding creëerde. Daarmee werden fragmenten zichtbaar van Gods koninkrijk, waar liefde het hele leven doordringt. Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God, zegt een oude kerkelijke hymne: ubi caritas et amor, Deus ibi est. Mensen verlangen hier naar, met alles wat in ze is. Dat verlangen weerspiegelt Gods bedoeling met hun leven en als er iets van dit verlangen vervuld wordt, wordt God gediend. Het dubbelgebod is dus één gebod, met twee kanten. De eerste is die van de steun aan mensen in hun verlangen naar goed leven. De tweede is die van de eer aan God, die in liefde schept en op wiens liefde alles gericht is. Dit gebod is voorgeleefd door Jezus, die zei dat hij niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen (Matteüs 20,28).


Lees verder:

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail