PDF PDF Print

Statuten

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

  1. De stichting draagt de naam: Stichting Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties – Katholiek Netwerk, bij verkorting ook genaamd Stichting VKMO – Katholiek Netwerk.
  2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
  3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel de bevordering van samenwerking van katholieke maatschappelijke organisaties ten einde met name

  1. elkanders maatschappelijke verantwoordelijkheid te ondersteunen en te versterken; en
  2. de katholieke levensbeschouwing op eigentijdse wijze gestalte te geven in de Nederlandse samenleving en in het werk van de deelnemende organisaties in het bijzonder.

Artikel 3.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het bieden van een forum voor bezinning, inspiratie en overleg;
  2. zonder aantasting van de rechten van de afzonderlijke organisaties het door uitwisseling van informatie en zienswijzen bepalen en uitvoeren van een gemeenschappelijk beleid dat de doelstellingen en/of mogelijkheden van de afzonderlijke organisaties te boven gaat en het behartigen van gemeenschappelijke belangen op maatschappelijk, politiek en kerkelijk vlak;
  3. het samenwerken met andere organisaties en instellingen die vanuit een christelijke visie vergelijkbare doelstellingen nastreven;
  4. alle andere wettige middelen die ter verwezenlijking van de doelstelling bevorderlijk kunnen zijn.

 

ANBI

Het VKMO beschikt over een ANBI-status. Giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Uw bijdrage aan het werk van het VKMO is zeer welkom. Ons rekeningnummer is: NL57INGB0000168065. Ons fiscaal nummer is: 0082 39 083 L01. Voor meer informatie over gerichte bijdragen kunt u steeds contact opnemen met ons bureau.

 

Beloningsbeleid

Ten aanzien van het beloningsbeleid stellen de statuten het volgende:

 

Artikel 9.

  1. Aan de voorzitter van de stichting kan voor het vervullen van zijn/haar functie een tegemoetkoming worden toegekend waarvan de hoogte door het bestuur wordt bepaald. De andere leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding vanwege de stichting.

 

De huidige noch voorgaande voorzitters hebben van deze statutaire mogelijkheid gebruik gemaakt.

 

Het VKMO – Katholiek Netwerk volgt materieel de CAO van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Medewerkers (inclusief directeur) worden in lijn met deze norm beloond. 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail