PDF PDF Print

28 april: Zondag van de arbeid

De Zondag van de Arbeid bestaat sinds 1983. Toen vroeg de Zevenbergse Conferentie, een beweging van gelovige arbeiders, aan de R.-K. Bisschoppen Conferentie en de Raad van Kerken in Nederland om een Zondag van de Arbeid in te stellen. Arbeidspastoraat DISK heeft dit verzoek ondersteund en het landelijk bureau DISK maakt jaarlijks het materiaal voor zo'n Dag van de Arbeid. Zo is de traditie van een jaarlijkse themabrochure ontstaan. Na vijf jaar experiment heeft het RK Kerkgenootschap de Zondag van de Arbeid op de liturgische jaarkalender geplaatst. De brochure wordt elk jaar door landelijk bureau DISK gemaakt. De bisschopreferent voor Kerk en Samenleving verzorgt elk jaar een aanbevelingsbrief, die door de bisdommen naar de parochies wordt verzonden. 

De viering van de Zondag van de Arbeid vindt in 2013 op zondag 28 april plaats, en het thema is: Flexibel en bezield? De aanhoudende economische crisis en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt versterken de tendens om het betaalde werk te flexibiliseren. Arbeidskrachten hebben naast behoefte aan flexibiliteit en zekerheid ook behoefte aan arbeidsplaatsen die hen de mogelijkheid bieden om hun werk met bezieling te verrichten. Vooral jongere generaties maken hun verwachtingen op dit gebied kenbaar. Oudere generaties lijken meer belang te hechten aan het behoud van de zekerheden die zij gedurende hun arbeidsloopbaan hebben verworven. Er zijn ook steeds meer bedrijven en instellingen die oog hebben voor deze binnenkant van het werk (talenten, waarden, gevoelens, inspiratie). Zij richten de aandacht niet, zoals vroeger vaak het geval was, enkel op de buitenkant van het werk (gedrag).

Met de keuze van het thema Flexibel en bezield? wil de Kerk de aandacht voor het gesprek over het vinden van een bevredigend evenwicht tussen flexibiliteit, zekerheid en bezieling stimuleren. Rond het thema heeft landelijk bureau DISK een werkboekje gemaakt. De brochure Flexibel en bezield? bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe met de thematiek omgegaan kan worden. Hoewel parochies geen partners op de arbeidsmarkt zijn, kunnen zij in bezinning, gesprek en viering thema’s als betaald werk, de mate van vast of tijdelijk werk, vrijwilligerswerk, stages en een duurzaam gebruik van mensen en grondstoffen ter sprake brengen. In de brochure staan overwegingen, teksten, suggesties voor liederen en voorbeelden die gebruikt kunnen worden bij de Zondag van de Arbeid of bij een themaviering. Ook biedt het boekje handreikingen om aan te sluiten bij de Bisschoppelijke Vastenactie en tips voor themavieringen met jongeren

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail