PDF PDF Print

Het visioen van de Adelbert Vereniging, door Bart van DoornZoeken naar de Waarheid

Door Bart van Doorn, landelijk secretaris Adelbert Vereniging

www.adelbertvereniging.nl

 

Introductie

De Adelbert Vereniging is in 1934 opgericht door Jhr. Mr. Ruys de Beerenbroeck, de eerste katholieke Minister-president van ons land, als een standsorganisatie voor katholieke intellectuelen en leidinggevenden van vrije beroepen. De vaststelling van de statuten en benoemingen van het hoofdbestuur werden voorgelegd aan het episcopaat. Tot voorbij het midden van de 20e eeuw werd Adelbert als gezaghebbend vertegenwoordiger van het maatschappelijke middenveld veelvuldig geconsulteerd bij de voorbereiding voor besluitvorming in de samenleving. In november 1968 werden de statuten ingrijpend veranderd. Men ging voortaan uit van een algemeen christelijk beginsel. De Adelbert Vereniging werd een landelijk, federaal verband van autonome plaatselijke en/of regionale Adelbert-afdelingen. De ledenraad, samengesteld uit de voorzitters van de afdelingen, vormde voortaan het contactorgaan tussen de afdelingen. De opheffing van de centrale aansturing, de interne discussies over het doel van de vereniging en ook overigens de algemeen optredende ontzuiling hebben consequenties gehad voor het voortbestaan van meerdere afdelingen. Recent vinden in het land weer activiteiten plaats die leiden tot een oriëntatie op -en versterking van de landelijke organisatie en (her-)oprichting van Adelbert-afdelingen .

 

Maatschappelijke ontwikkelingen

De laatste decennia hebben grote veranderingen op maatschappelijk gebied in de samenleving plaatsgevonden. Recent heeft de oud vicepresident van de Raad van State zich hier nog over uitgelaten. Hij sprak onder andere over “een verzwakte democratische rechtstaat als gevolg van het op afstand plaatsen van politieke verantwoordelijkheden (…) en de kleinere rol van het maatschappelijke middenveld”. Juist in een tijd van individualisering, mondialisering en het verdwijnen en ontkrachten van de vele instituties en zekerheden wordt echter de behoefte aan een adequaat maatschappelijke middenveld steeds vaker waar te nemen. De Adelbert Vereniging wil in dit verband vanuit haar traditie en grondslag een bijdrage leveren aan de meningsvorming in de samenleving door ruimte te geven voor het debat en vrijmoedige opinievorming.                                                                                                                                        

 

Wat wil de Adelbert Vereniging?

Adelbert biedt een ontmoetingsplaats aan haar leden om kennis te kunnen nemen van ontwikkelingen in samenleving en wetenschap en kritisch te kunnen reflecteren op maatschappelijke thema`s op velerlei terrein. Levensbeschouwing, cultuur, geschiedenis, filosofie, ethiek, economie en techniek leveren onderwerpen voor debat en studie. Leden van de vereniging voelen zich betrokken op een maatschappij waar, naast de noodzakelijke inzet om de economie te laten functioneren, belang wordt gehecht aan waarden als eerlijkheid, trouw, compassie, rechtvaardigheid en vrijheid in gebondenheid. De vereniging weet zich daarbij geïnspireerd door haar christelijke traditie en gedachtegoed en met een open blik naar de samenleving. De vereniging wil participeren in groter geheel van organisaties met herkenbare, het doel van de vereniging ondersteunende , uitgangspunten. Het landelijk bestuur onderhoudt hiervoor contacten op landelijk niveau met gelijk gezinde organisaties. De vereniging ontplooit haar activiteiten vooral binnen de afdelingen, maar ook op verenigingsniveau. Het bestuur van een afdeling verwezenlijkt de doelstellingen van de vereniging door een jaarprogramma met lezingen voor haar leden vast te stellen. De opgedane kennis en ervaringen worden door de leden conform de doelstellingen doorgegeven aan belangstellenden. Daarnaast zijn er binnen het jaarprogramma gezamenlijke bijeenkomsten, waarbij het accent meer ligt op ontspanning en het bevorderen van sociale contacten.                                                                                                               

 

Waarheidsvinding

De bijeenkomsten van de vereniging staan voor een belangrijk gedeelte in het teken van informatie en debat over zaken, die er toe doen. Betekenisgeving ontstaat dan in de relatie met de ander door een uitwisseling van gedachten. Het vormt een onderdeel van de sociale cultuur. De visie op de wereld wordt bepaald door interpretatie van de gebeurtenissen meer dan door de feitelijkheid van die gebeurtenissen zelf. Vanuit de sociale psychologie is betekenen niet iets wat je meet,  weten is iets wat je begrijpt.                                                                                                                                                    

 

Betekenissen en waarheidsvinding ontstaan vooral door communicatie,  communicatie…


 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail