VKMO - Katholiek Netwerk

Over ons

Algemeen
 

Het VKMO is een actief knooppunt van katholieke organisaties. Binnen dit Verband werken ruim dertig Maatschappelijke Organisaties samen om, middels hun bijdrage aan het publieke domein, het verschil te maken. Welk verschil? Bij te dragen aan een betere samenleving. Hoe? Door katholieke identiteit op eigentijdse wijze te verbinden met onze eigentijdse samenleving.

Bestuur en bureau van het VKMO wil de aangesloten lidorganisaties daarbij op inspirerende wijze helpen. Het stellen van de juiste vragen in relatie tot identiteit, katholiek sociaal denken én katholiek sociaal handelen zijn daarbij belangrijke instrumenten. Het Evangelie, de Traditie en de manier waarop beide in de praktijk gebracht kunnen worden de belangrijke inspiratiebronnen. Bestuur en bureau streven steeds naar een goed evenwicht tussen inspireren, faciliteren en initiëren. Weten wat leeft binnen maatschappelijke organisaties, onderzoeken waar behoeften en mogelijkheden liggen. En dan de schouders eronder!


Bestuur

Het Algemeen Bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten organisaties. Deze voorzitters komen twee maal per jaar bijeen in het Voorzittersoverleg. Statutair is vastgesteld dat de voorzitter van het VKMO-Katholiek Netwerk onafhankelijk moet zijn. Hij of zij is dus niet verbonden met een van de aangesloten organisaties. Op 30 september 2011 is de heer P.G.A.M. Hemels tot onafhankelijk voorzitter gekozen.

Naast het Voorzittersoverleg kent het VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks Bestuur.

 

Op 30 september 2011 is Pieter Hemels tot onafhankelijk voorzitter gekozen.

 


De overige leden van het Dagelijks Bestuur zijn:

René Grotenhuis, voorm. directeur Cordaid, vicevoorzitter;

 

 

 

Matthijs Boeser RA, penningmeester;

 

 

Joany Krijt, vicevoorzitter CNV-Onderwijs, lid;
Bureau

Pieter Kohnen, directeur
 

‘Identiteit kun je niet bezitten. Wil identiteit de dynamiek van het bestaan uitdrukken, dan zal die identiteit steeds opnieuw vorm moeten krijgen. Evenmin als de Traditie is identiteit een statisch gegeven. Maatschappelijke organisaties die hun identiteit verbonden weten met de katholieke Traditie hebben zich in 1985 verenigd in het Verband Katholieke Maatschappelijke Organisaties. Samen vormen zij een netwerk waarbinnen zij elkaar willen helpen om hun identiteit op een accurate en relevante manier vorm te geven en uit te drukken. Het bureau van het VKMO ontwikkelt programma’s om hen daarbij te inspireren en te faciliteren. En dan blijkt iets ‘vaags’ als identiteit opeens zeer concrete vormen te kunnen aannemen.’

 Thijs Caspers, beleids- en identiteitsmedewerker
 

'Het interessantst vind ik plaatsen waar doen en denken samenkomen. Wat beweegt mensen? Waar ligt hun inspiratie en gedrevenheid? Graag denk ik mee over identiteit en beleid. En waar nodig draag ik inzichten en perspectieven aan. Het katholiek sociaal denken biedt volgens mij veel aanknopingspunten die mensen en organisaties kunnen ondersteunen in het versterken en verhelderen van hun identiteit. Gedachten hierover zijn te vinden in het boek 'Proeven van goed samenleven'.  

 

 

Kitty Simons, secretaresse

Mensen inspireren mij, in alle hoedanigheden. Hoe ze kijken, hoe ze lopen, lachen, praten en luisteren. Maar vooral ook wat hen boeit, wat de drijfveren zijn in hun leven en wat ze ten diepste willen bereiken. En hoe dat zichtbaar wordt in de wereld. Vanuit het secretariaat probeer ik mensen bij elkaar te brengen, en bijeenkomsten te faciliteren.

 

 

   
 
Onderliggende pagina's:
  • Algemeen
  • Bestuur
  • Bureau
  • Statuten
  • Beleidsplan
  • FinanciŽn